Rodzin­ka ZASTĘPCZA

Rodzin­ka ZASTĘPCZA

Fun­da­cja KADR zachę­ca do pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nej pie­czy zastęp­czej dla dzie­ci, któ­ry­mi nie mogą zająć się ich rodzi­ce. Co roku nowe­go, bez­piecz­ne­go domu potrze­bu­je w Pol­sce ok 8 tysię­cy małych Pola­ków. Rodzi­na zastęp­cza jest naj­lep­szym miej­scem, do któ­re­go może tra­fić dziec­ko pozba­wio­ne opie­ki rodzicielskiej.
 
JEŚLI MYŚLISZ O RODZI­NIE ZASTĘP­CZEJ, nie cze­kaj — ZADZWOŃ, aby dowie­dzieć się więcej:
KON­TAKT TELEFONICZNY:
  • 22 733 72 56
  • 22 733 72 58
 
 
 

RODZI­NA ZASTĘPCZA

Rodzi­nę zastęp­czą two­rzą zwy­kli ludzie, któ­rzy robią nie­zwy­kłe rze­czy. To roz­wią­za­nie pomo­co­we dla dzie­ci pozba­wio­nych opie­ki rodzi­ców bio­lo­gicz­nych. Samot­ne dziec­ko, któ­re tra­fia do rodzi­ców zastęp­czych, otrzy­mu­je ze stro­ny odpo­wie­dzial­ne­go doro­słe­go tro­skę i akcep­ta­cję. To pięk­ny dar dla małych ludzi, któ­rzy w trud­nym dla nich cza­sie potrze­bu­ją cie­pła, wspar­cia i miłości.
Rodzic zastęp­czy, jak każ­dy rodzic, jest rzecz­ni­kiem dziec­ka i zawsze powi­nien tak postrze­gać swo­ją rolę. Codzien­ność rodzi­ny zastęp­czej to zarów­no radość z osią­gnięć i postę­pów pod­opiecz­nych, jak i sytu­acje, któ­re mogą wywo­ły­wać poczu­cie roz­cza­ro­wa­nia. Klu­czem do suk­ce­su wycho­waw­cze­go jest odpo­wie­dzial­na, codzien­na pra­ca rodzi­ca zastęp­cze­go, otwar­cie się na nowe doświad­cze­nia i samo­roz­wój, któ­re pozwa­la­ją na stwo­rze­nie bez­piecz­nej prze­strze­ni do roz­wo­ju dziec­ka. Tyl­ko w takich warun­kach począt­ko­wo nie­uf­ne i wystra­szo­ne dziec­ko może w zdro­wy spo­sób roz­wi­jać się i nabie­rać pew­no­ści sie­bie w nie­za­gro­żo­ny sposób. 

Rodzi­nę zastęp­czą lub rodzin­ny dom dziec­ka two­rzą mał­żon­ko­wie lub oso­ba nie­po­zo­sta­ją­ca w związ­ku mał­żeń­skim.. Rodzi­na zastęp­cza w peł­nie­niu swo­ich funk­cji kie­ru­je się dobrem przy­ję­te­go dziec­ka oraz posza­no­wa­niem jego praw. Zapew­nie­nia dzie­ciom warun­ki do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju i wycho­wa­nia,  dba o jego sta­nu zdrowia.
W przy­pad­ku rodzi­ny zastęp­czej nie­za­wo­do­wej co naj­mniej jed­na oso­ba two­rzą­ca tę rodzi­nę musi posia­dać sta­łe źró­dło dochodów.
For­my Rodzin­nej Pie­czy Zastępczej:
Rodzi­ny Spo­krew­nio­ne
Two­rzą je dziad­ko­wie lub rodzeń­stwo dziec­ka, któ­re ma być obję­te opie­ką. Kan­dy­da­ci na rodzi­nę zastęp­czą spo­krew­nio­ną prze­cho­dzą szko­le­nie według indy­wi­du­al­ne­go pla­nu, w zależ­no­ści od potrzeb rodzi­ny i dziecka.
Rodzi­ny Nie­za­wo­do­we
Two­rzą je oso­by z rodzi­ny dziec­ka, np. ciot­ka, wujek lub oso­by obce. Kan­dy­da­ci na rodzi­nę nie­za­wo­do­wą prze­cho­dzą przez pro­ces kwa­li­fi­ka­cyj­ny obej­mu­ją­cy m.in. dia­gno­zę psy­cho­lo­gicz­ną oraz szko­le­nie dla kan­dy­da­tów na opie­ku­nów zastęp­czych. Przy­naj­mniej jed­na oso­ba powin­na posia­dać sta­łe źró­dło dochodu.
Rodzi­ny Zawodowe
  • Rodzi­ny peł­nią­ce funk­cję pogo­to­wia rodzin­ne­go: umiesz­cza się w nich mak­sy­mal­nie 3 dzie­ci do cza­su unor­mo­wa­nia ich sytu­acji praw­nej przez sąd, nie dłu­żej jed­nak niż na okres 4 mie­się­cy. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach okres ten może zostać prze­dłu­żo­ny do 8 mie­się­cy lub do zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia sądowego.
  • Rodzi­ny spe­cja­li­stycz­ne: umiesz­cza się w nich nie wię­cej niż 3 dzie­ci posia­da­ją­cych orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści lub orze­cze­nie o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści oraz dzie­ci na pod­sta­wie usta­wy o postę­po­wa­niu w spra­wie nieletnich.
  • Rodzin­ne domy dziec­ka: two­rzą je oso­by nie­spo­krew­nio­ne z dziec­kiem i umiesz­cza się w nich od 4 do 8 dzie­ci. Dzie­ci mogą pozo­sta­wać w rodzin­nych domach do chwi­li powro­tu do rodzi­ny bio­lo­gicz­nej, do cza­su adop­cji lub do osią­gnię­cia przez nie doro­sło­ści. Oso­by two­rzą­ce rodzin­ny dom dziec­ka mają obo­wią­zek pod­no­sze­nia swo­ich kwa­li­fi­ka­cji poprzez m.in. udział w spe­cja­li­stycz­nych szkoleniach.
 
Zgod­nie z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi, na koniec 2022 r. w pie­czy zastęp­czej prze­by­wa­ło 8 844 dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści, co sta­no­wi 12% wszyst­kich dzie­ci prze­by­wa­ją­cych w pie­czy zastęp­czej. War­to tak­że odno­to­wać, że w 2022 r. w pie­czy zastęp­czej prze­by­wa­ło 2 694 dzie­ci ze zdia­gno­zo­wa­nym Spek­trum Pło­do­wych Zabu­rzeń Alko­ho­lo­wych (FASD). 
 
Nale­ży rów­nież zauwa­żyć, że w ramach pro­ce­su przy­go­to­wy­wa­nia do spra­wo­wa­nia opie­ki nad dzieć­mi w rodzin­nej pie­czy zastęp­czej, kan­dy­da­ci do spra­wo­wa­nia tej opie­ki są przy­go­to­wy­wa­ni do spra­wo­wa­nia opie­ki tak­że nad dzieć­mi, któ­re stwa­rza­ją, róż­ne­go typu i o róż­nym pod­ło­żu, pro­ble­my wychowawcze. 
 

Pro­mu­je­my model rodzi­ciel­stwa zastęp­cze­go, ze szcze­gól­nym naci­skiem na pozy­ski­wa­nie nowych rodzin zastęp­czych i kan­dy­da­tów do pro­wa­dze­nia rodzin­nych form pie­czy zastęp­czej.