#kadr

CIE­KA­WOŚĆ, OTWAR­TOŚĆ, PASJA

FUN­DA­CJA

0
lata Fun­da­cji KADR
(od 18.05.2020)
0

osób zaan­ga­żo­wa­nych
w pro­wa­dze­nie działań

0

zło­tych prze­ka­za­nych w akcjach pomo­co­wych 

o nas

„Mają­tek i pie­nią­dze nie czy­nią nas boga­ty­mi — to nasz sto­su­nek do nich o tym decy­du­je.  Bóg daje nam dobra mate­rial­ne po to, aby­śmy się nimi dzie­li­li, a nie po to, byśmy je zatrzy­my­wa­li dla siebie.”
św. Mat­ka Tere­sa z Kalkuty

szko­le­nia

pro­jek­ty filmowe

#KADR to zespół pasjo­na­tów w dzie­dzi­nie pro­duk­cji fil­mo­wej, medio­znaw­stwa i pra­cy twór­czej, z doświad­cze­niem, cie­ka­wo­ścią, otwar­to­ścią i pasją.

akcje dobro­czyn­ne

Zobacz jakie akcje orga­ni­zu­je­my i jakie pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wać w przyszłości.