Prak­tycz­ny porad­nik o pra­wie pra­cy i po ryn­ku pra­cy w Polsce

Odda­je­my do Pań­stwa rąk eBo­ok pt. „Tutaj jeste­ście bez­piecz­ni”.
Prak­tycz­ny porad­nik o pra­wie pra­cy i po ryn­ku pra­cy w Pol­sce z pod­sta­wo­wym słow­ni­kiem ukra­iń­sko — pol­skim.

Niniej­sza publi­ka­cja ma na celu posze­rze­nie wie­dzy prak­tycz­nej nt. pol­skie­go ryn­ku pra­cy, szans i zagro­żeń ze stro­ny zarów­no pra­co­daw­ców jak i pra­cow­ni­ków, moż­li­wo­ści poszu­ki­wa­nia i zdo­by­wa­nia zatrud­nie­nia w Pol­sce przez cudzo­ziem­ców oraz spo­so­bów kształ­to­wa­nia wła­snej, wyraź­nej syl­wet­ki zawo­do­wej.

Celem wyda­nia tego eBo­oka jest prze­ka­za­nie kom­plek­so­wych i rze­tel­nych infor­ma­cji na temat pol­skie­go ryn­ku pra­cy i pra­wa pra­cy obo­wią­zu­ją­ce­go w Pol­sce. Zain­te­re­so­wa­ny znaj­dzie w nim aktu­al­ne i przy­dat­ne infor­ma­cje, zwią­za­ne z pod­ję­ciem zatrud­nie­nia w Pol­sce.

Mamy nadzie­ję, że ten e — pod­ręcz­nik pomo­że zro­zu­mieć, na co zwra­cać uwa­gę w pro­ce­sie rekru­ta­cji i posłu­ży jako solid­ne kom­pen­dium wie­dzy. Chce­my, aby każ­dy, kto się­gnie po eBo­ok, dzię­ki jego lek­tu­rze, dowie­dział się m.in: jak przy­go­to­wać CV, jak efek­tyw­nie przejść roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną i jak uwie­rzyć w swo­je moż­li­wo­ści , zwią­za­ne z roz­wo­jem zawo­do­wym. Ponad­to omó­wio­ne zosta­ły w nim klu­czo­we por­ta­le, na któ­rych moż­na zna­leźć róż­no­rod­ne, cie­ka­we ofer­ty pra­cy.

Nad­rzęd­ną ideą, któ­ra towa­rzy­szy­ła idei zwią­za­nej z powsta­niem tego eBo­oka jest chęć pomo­cy oby­wa­te­lom Ukra­iny w sytu­acji, któ­rą zro­dzi­ła woj­na. Po ata­kach na Ukra­inę z dnia 24.02.2022, któ­re roz­po­czę­ły trwa­ją­cą do dziś woj­nę — Pola­cy wspól­nie ruszy­li na pomoc wszyst­kim przy­by­łym Sio­strom i Bra­ciom z nasze­go sąsied­nie­go kra­ju. Jako Redak­cja tego eBo­oka mamy świa­do­mość, że dłu­go­fa­lo­wo nie­zbęd­ne jest, żeby pomoc doraź­na prze­kształ­ci­ła się we wspar­cie pro­wa­dzą­ce do uzy­ska­nia samo­dziel­no­ści, nie­za­leż­no­ści eko­no­micz­nej, a w kon­se­kwen­cji peł­nej auto­no­mii przez miesz­kań­ców Ukra­iny przy­by­łych do nasze­go kra­ju.

Dzię­ki pol­skie­mu pra­wo­daw­stwu, a dokład­niej spe­cu­sta­wie Ukra­in­ki i Ukra­iń­cy mogą cza­so­wo prze­by­wać legal­nie na tere­nie Pol­ski. To z kolei otwie­ra moż­li­wo­ści zna­le­zie­nia pra­cy, a tym samym pozwa­la odna­leźć sta­bil­ność finan­so­wą, a być może i namiast­kę nor­mal­no­ści.

Nie da się ukryć, że oby­wa­te­le Ukra­iny jesz­cze przed woj­ną byli waż­ny­mi uczest­ni­ka­mi pol­skie­go ryn­ku pra­cy. To wła­śnie oso­by z tego kra­ju sta­no­wi­ły naj­więk­szy odse­tek obco­kra­jow­ców zatrud­nio­nych w Pol­sce. Naj­wię­cej osób ukra­iń­skiej naro­do­wo­ści zna­la­zło pra­cę w bran­ży budow­la­nej, trans­por­to­wej, usłu­go­wej czy przy pro­duk­cji.

Zatrud­nia­nie oby­wa­te­li Ukra­iny na tery­to­rium Pol­ski sta­ło się więc waż­nym ele­men­tem two­rze­nia nowej rze­czy­wi­sto­ści. Dzię­ki usta­wie z dnia 12 mar­ca 2022 r. o pomo­cy oby­wa­te­lom Ukra­iny w związ­ku z kon­flik­tem zbroj­nym na tery­to­rium tego pań­stwa, Ukra­in­ki i Ukra­iń­cy mają peł­ny dostęp do pol­skie­go ryn­ku pra­cy. Muszą przy tym jed­nak speł­nić obli­ga­to­ryj­ne kry­te­rium – prze­by­wać legal­nie na tery­to­rium Pol­ski.

W naszej oce­nie chcąc pomóc naszym sąsia­dom w odna­le­zie­niu się w nowej rze­czy­wi­sto­ści na tere­nie inne­go kra­ju, koniecz­ne jest wyko­na­nie wszyst­kich kom­plek­so­wych, powią­za­nych ze sobą dzia­łań z obsza­ru nauki języ­ka pol­skie­go, zapew­nie­nie porad­nic­twa praw­ne­go, akty­wi­za­cji zawo­do­wej i inte­gra­cji mię­dzy­na­ro­do­wej.

Z naszej obser­wa­cji wyni­ka bowiem, że Cudzo­ziem­cy w ogrom­nej więk­szo­ści, posia­da­ją umie­jęt­no­ści lub zawód, któ­ry pozwo­li im zna­leźć pra­cę w Pol­sce, pro­ble­mem są jed­nak barie­ry spo­łecz­no – emo­cjo­nal­ne i języ­ko­we, w tym oba­wa przed adap­ta­cją w nowym śro­do­wi­sku zawo­do­wym oraz nie­zna­jo­mość pol­skie­go Kodek­su pra­cy.

Wycho­dząc naprze­ciw tym wyzwa­niom, chce­my uła­twić takim oso­bom start na dro­dze zawo­do­wej i spra­wić by pro­ces przy­sto­so­wa­nia się do reguł rzą­dzą­cych na pol­skim ryn­ku pra­cy prze­biegł pomyślnie.

EBo­ok powstał w ramach pro­jek­tu pn. „Kon­kret­na pomoc dla Ukra­iny: nauka języ­ka, pomoc praw­na, roz­wój kom­pe­ten­cji klu­czo­wych, akty­wi­za­cja zawo­do­wa.”, dzię­ki środ­kom przy­zna­nym przez Mini­ster­stwo Rodzi­ny i Poli­ty­ki Społecznej.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z eBo­okiem i owoc­ne­go korzy­sta­nia z niego!

Ewa Mac­kie­wicz — Pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji KADR, autor­ka eBo­oka
i Kami­la Korab — Adwo­kat, autor­ka eBooka