pro­jek­ty filmowe

Fun­da­cja KADR 
Ciekawość. 
Otwartość. 
Pasja. 

#KADR to zespół pasjo­na­tów w dzie­dzi­nie pro­duk­cji fil­mo­wej, medio­znaw­stwa i pra­cy twór­czej, z doświad­cze­niem, cie­ka­wo­ścią, otwar­to­ścią i pasją.

Zaj­mu­je­my się kom­plek­so­wą przy­go­to­wy­wa­niem pro­duk­cji fil­mo­wych. I fotografii.

Pro­fe­sjo­nal­nie wyko­nu­je­my poszcze­gól­ne eta­py prac, w skład któ­rych wcho­dzi: repro­duk­cja, pro­duk­cja i postprodukcja 🙂

Ofe­ru­je­my sze­ro­ki wachlarz reali­zo­wa­nych form filmowych.

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się vlo­gi, fil­my infor­ma­cyj­no — pro­mo­cyj­ne, szko­le­nio­we i doku­men­ty fabularyzowane.

Doku­men­tu­je­my backstage.

Nasze fil­my są przy­go­to­wa­ne do pro­mo­cji w inter­ne­cie, ser­wi­sie YouTu­be i innych mediach społecznościowych.

Zgod­nie z naj­now­szy­mi tren­da­mi w video mar­ke­tin­gu two­rzy­my pro­duk­cję z wyko­rzy­sta­niem dro­nów, ani­ma­cji i nagrań 360 stopni.

Nasze stu­dio fil­mo­we wypo­sa­żo­ne jest w kame­ry, mikro­fo­ny, mikro­por­ty, sta­bi­li­za­to­ry, sli­de­ry i spe­cja­li­stycz­ne oświe­tle­nie filmowe.

Do naszej pra­cy twór­czej wyko­rzy­stu­je­my m.in.:

  • Kame­rę fil­mo­wą CANON- do nagr­wa­nia, pra­cy w tere­nie, przy­go­to­wy­wa­nia wywia­dów z kon­tra­hen­ta­mi Fun­da­cji, nagry­wa­nia roz­mów z gość­mi por­ta­lu Fundacji.
  • Kame­rę spor­to­wa GoPro HERO 9 BLACK — do ujęć w ruchu, do reali­za­cji nagrań w miej­scach trud­no dostęp­nych (np. Samolot/ oddział szpitalny).
  • Dron Autel Evo II Dual IRAY640 — rug­ged bundle.
  • Gim­bal ręcz­ny do reje­stro­wa­nia ujęć dyna­micz­nych, zapew­nia­ją­cy sta­bil­ny obraz wyso­kiej jako­ści i płyn­ne przej­ścia, do pro­fe­sjo­nal­ne­go two­rze­nia mate­ria­łów na por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we i Youtu­be. Narzę­dzia do uży­wa­nia z kame­rą Fun­da­cji, smart­fo­na­mi i kame­rą spor­to­wą Go Pro.
  • Sta­tyw — sta­bi­li­za­tor do ujęć sta­tycz­nych, do krę­ce­nia wywia­dów i vlo­gów, do wyko­ny­wa­nia przejść i najaz­dów, do reje­stro­wa­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go Ruchu, do wyko­ny­wa­nia foto­gra­fii, do kame­ry i tele­fo­nów Fun­da­cji: Man­frot­to PIXI Xtre­me z adap­te­rem GoPro.
  • Sta­bi­li­za­tor do nagrań sportowych/ lotniczych/ spor­tów eks­tre­mal­nych kom­pa­ty­bil­ny z kame­rą GO PRO HERO 9.
  • Peł­ne nagło­śnie­nie RODE, w tym Rode Wire­less Go I i Bez­prze­wo­do­wy Sys­tem Trans­mi­sji Audio Do Kamer I Aparatów.
  • Prze­wo­dy do nagry­wa­nia inter­ko­mu w samo­lo­tach. Prze­wód słu­żą­cy do nagry­wa­nia inter­ko­mu w samo­lo­tach gene­ral avia­tion i ultra­lek­kich. Pozwa­la na pod­łą­cze­nie kame­ry lub inne­go sprzę­tu nagry­wa­ją­ce­go i nagra­nia komu­ni­ka­cji radio­wej jak i roz­mów pro­wa­dzo­nych poprzez inter­kom w kok­pi­cie. Zapew­nia naj­lep­szą jakość dźwię­ku dzię­ki ukła­do­wi dosto­so­wu­ją­ce­mu poziom sygna­łu. Zapo­bie­ga to prze­ste­ro­wa­niom jak i uszko­dze­niu kame­ry. Prze­wód zawie­ra roz­ga­łę­zie­nie do słu­cha­wek — nie tra­ci­my więc gniaz­da na słu­chaw­ki w samolocie.
  • Pro­gram do two­rze­nia i mon­to­wa­nia fil­mów i mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych w for­mie video, któ­re będą publi­ko­wa­ne na por­ta­lu infor­ma­cyj­nym two­rzo­nym przez Fun­da­cję oraz do świad­cze­nia usług infor­ma­cyj­no — pro­mo­cyj­nych na rzecz innych pod­mio­tów gospo­dar­czych, do two­rze­nia mate­ria­łów z zakre­su spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su, do rela­cjo­no­wa­nia pra­cy Fun­da­cji: FINAL CUT PRO X.

Pro­fil naszej fil­mo­wej dzia­łal­no­ści:
Vlo­gi, pro­duk­cja fil­mo­wa, pro­duk­cja pro­mo­cyj­na, post­pro­duk­cja, wypo­ży­czal­nie sprzę­tu, przy­go­to­wy­wa­nie sce­na­riu­szy, sto­ry­bo­ard, zdję­cia lot­ni­cze, akto­rzy, ope­ra­to­rzy, foto­gra­fo­wie, montaż