Kon­takt

NASZE DANE

KADR
ul. Poznań­ska 2C
35–084 Rze­szów

KRS: 0000841814
REGON: 386080110
NIP: 8151808224

Kon­to ban­ko­we: PKO Bank Pol­ski 94 1020 4391 0000 6002 0202 1681

Wyślij wia­do­mość:
fundacjakadr@gmail.com

Spo­tka­nia uma­wia­ne są po wcze­śniej­szym usta­le­niu tele­fo­nicz­nym terminu.