Mię­dzy­po­ko­le­nio­we Cen­trum Edukacyjne 

Fun­da­cja KADR reali­zu­je nowy pro­jekt w ramach Pro­gra­mu Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki pn. “Mię­dzy­po­ko­le­nio­we Cen­tra Edu­ka­cyj­ne – wspar­cie inte­gra­cji międzypokoleniowej”.

Tytu­łem pro­jek­tu jest hasło: „W rodzi­nie wie­lo­po­ko­le­nio­wej siła — edu­ka­cja międzypokoleniowa”.

Głów­nym zało­że­niem — kon­cep­cją nasze­go pro­jek­tu jest edu­ka­cja mię­dzy­po­ko­le­nio­wa — rozu­mia­na jako wymia­na zaso­bów wie­dzy, doświad­czeń i umie­jęt­no­ści mię­dzy młod­szy­mi i star­szy­mi gene­ra­cja­mi oraz budo­wa­nie wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i soli­dar­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej mię­dzy młod­szym a star­szym pokoleniem.

Cele i zało­że­nia pro­jek­tu:
Celem nasze­go pro­jek­tu jest kształ­to­wa­nie pozy­tyw­nych postaw spo­łecz­nych w obsza­rze rodzi­ny wie­lo­po­ko­le­nio­wej jako sku­tecz­ne­go mode­lu dla two­rze­nia inte­gra­cji mię­dzy­po­ko­le­nio­wej,
wzmac­nia­nia wię­zi spo­łecz­nych, roz­wi­ja­nia zdol­no­ści edu­ka­cyj­nych dzie­ci i mło­dzie­ży, w szcze­gól­no­ści: umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych, roz­po­zna­wa­nia i kie­ro­wa­nia swo­imi emo­cja­mi, budo­wa­nia dobrych rela­cji z inny­mi, usta­la­nia i osią­ga­nia pozy­tyw­nych celów, a tak­że ogra­ni­cza­nia destruk­cyj­nych czy agre­syw­nych zacho­wań. Umie­jęt­no­ści te mogą i powin­ny być kształ­to­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem doświad­cze­nia i wie­dzy star­sze­go pokolenia.

Pla­no­wa­ne dzia­ła­nia i narzę­dzia komu­ni­ka­cyj­ne:
1. Zaję­cia dla dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku szkol­nym — pla­nu­je się zor­ga­ni­zo­wa­nie 4 godzin­nych warsz­ta­tów łącz­nie dla 70 dzie­ci w wie­ku szkol­nym. Celem zajęć będzie edu­ka­cja dzie­ci, w jaki spo­sób zacho­wać wie­lo­po­ko­le­nio­wą więź, wyko­rzy­stu­jąc wie­dzę i zaso­by star­sze­go poko­le­nia.
2. Warsz­ta­ty dla kadry peda­go­gicz­nej, nauczy­cie­li, dyrek­cji, przed­sta­wi­cie­li JST z obsza­ru edu­ka­cji w celu prze­ka­za­nia wie­dzy na temat rodzi­ny wie­lo­po­ko­le­nio­wej jako sku­tecz­ne­go narzę­dzia do edu­ko­wa­nia i wycho­wy­wa­nia dzie­ci.
3. Zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii spo­łecz­no — medial­nej upo­wszech­nia­ją­cej model rodzi­ny wie­lo­po­ko­le­nio­wej jako dobre­go wzor­ca do kształ­to­wa­nia i roz­wi­ja­nia kom­pe­ten­cji spo­łecz­no — emo­cjo­nal­nych u dzieci.

War­tość pro­jek­tu: 50000,00 zł.

ZAPRA­SZA­MY DO UDZIAŁU!