budo­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Polski

Fun­da­cja KADR dzię­ki środ­kom przy­zna­nym przez Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Polo­nii i Pola­ków za gra­ni­cą reali­zu­je pro­jekt pn. “Budo­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Pol­ski przez śro­do­wi­ska polo­nij­ne w pół­noc­nej Francji”.

Pro­jekt finan­so­wa­ny ze środ­ków Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w ramach zada­nia publicz­ne­go doty­czą­ce­go pomo­cy Polo­nii i Pola­kom za Gra­ni­cą 2023

 

Opis pro­jek­tu:

Celem pro­jek­tu jest przy­go­to­wa­nie Polo­nii i Pola­ków miesz­ka­ją­cych w pół­noc­nej Fran­cji do budo­wa­nia dobre­go wize­run­ku Pol­ski. Śro­do­wi­ska polo­nij­ne zosta­ną zaan­ga­żo­wa­ne do opra­co­wa­nia i wdro­że­nia sze­re­gu powią­za­nych ze sobą dzia­łań na rzecz pol­skie­go inte­re­su narodowego. 

 

Zada­nie reali­zo­wa­ne będzie na obsza­rze pół­noc­nej Fran­cji — w regio­nie Hauts-de-France, w depar­ta­men­cie Som­ma (kra­ina Pikar­dii), w szcze­gól­no­ści w mia­stach: Amiens i Lon­gu­eu. Sze­reg dzia­łań w pro­jek­cie pla­nu­je­my zre­ali­zo­wać w sie­ci, z wyko­rzy­sta­niem mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Kam­pa­nia infor­ma­cyj­no — spo­łecz­na pro­wa­dzo­na będzie w ska­li regio­nu Hauts-de-France dla róż­nych inte­re­sa­riu­szy ze śro­do­wi­ska polonijnego .

Celem pro­jek­tu jest przy­go­to­wa­nie Polo­nii i Pola­ków miesz­ka­ją­cych w pół­noc­nej Fran­cji do budo­wa­nia dobre­go wize­run­ku Pol­ski. Dro­gą do tego celu jest pod­nie­sie­nie wie­dzy i świa­do­mo­ści Polo­nii nt. zna­czą­cej roli Pola­ków — naszych przod­ków w wal­ce o wol­ność, dobre imię kra­ju. Wybra­ne tema­ty: wkład Pola­ków w I woj­nę świa­to­wą i pod­kre­śle­nie roli “Błę­kit­nej Armii” oraz pro­pol­ska i patrio­tycz­na posta­wa i twór­czość Zbi­gnie­wa Her­ber­ta sta­no­wić będą dosko­na­ły przy­kład i dro­go­wskaz, w jaki spo­sób nale­ży dbać o wize­ru­nek Pol­ski i jed­no­cze­śnie twar­do bro­nić pol­skich inte­re­sów. Z prze­pro­wa­dzo­nej przez Ofe­ren­ta na potrze­by pro­jek­tu dia­gno­zy (desk rese­arch, roz­mo­wy bez­po­śred­nie) wyni­ka, że obec­nie wie­dza wśród Polo­nii w tym zakre­sie jest nie­wy­star­cza­ją­ca. Bra­ku­je w szcze­gól­no­ści miejsc pamię­ci, z któ­ry­mi Polo­nia mogła by się iden­ty­fi­ko­wać, orga­ni­zo­wać lokal­ne uro­czy­sto­ści i pie­lę­gno­wać pamięć, co sta­no­wi­ło­by pod­sta­wę do kształ­to­wa­nia postaw pro­pol­skich. Ist­nie­je wie­le mono­gra­fii i opra­co­wań nt. wal­ki Pola­ków na fron­tach I woj­ny świa­to­wej. Temat ten został opi­sa­ny, ale nie został odpo­wied­nio upa­mięt­nio­ny, szcze­gól­nie w regio­nie Som­my, gdzie toczy­ły się naj­więk­sze i naj­cięż­sze wal­ki i gdzie ist­nie­je wie­le miejsc histo­rycz­nych temu poświę­co­nych. W okre­sie od począt­ku XXw. do zakoń­cze­nia I woj­nie świa­to­wej na pół­noc Fran­cji wyemi­gro­wa­ło 500tyś. Pola­ków, co 8 rodzi­na ma korze­nie pol­skie. Pod­czas róż­ne­go rodza­ju spo­tkań z Pola­ka­mi miesz­ka­ją­cy­mi w Pikar­dii i pro­wa­dzo­nych dys­ku­sji zdia­gno­zo­wa­no pro­blem zbyt małej wie­dzy wśród miesz­kań­ców regio­nu nt. pol­skie­go wkła­du w trak­cie walk pod­czas I woj­ny świa­to­wej. Inne kra­je jak Niem­cy, Austra­lia, Kana­da, Sta­ny  Zjed­no­czo­ne moc­no zazna­czy­ły swój wkład i udział wojen­ny, nato­miast rola Pol­ski jest trak­to­wa­na mar­gi­nal­nie. Aktu­al­nie w oko­li­cach Som­my (Picar­dia), w miej­scach, gdzie pro­wa­dzo­no wal­ki ist­nie­je sze­reg pomni­ków histo­rii (m.in. cmen­ta­rze, muzea, pomni­ki, tabli­ce), jed­nak infor­ma­cja o pol­skim udzia­le jest mini­mal­na, szcze­gól­nie bra­ku­je pod­kre­śle­nia kon­tek­stu histo­rycz­ne­go (infor­ma­cji o nie­wo­li, bra­ku pod­mio­to­wo­ści). Ponie­waż Pol­ska nie ist­nia­ła wów­czas jako Pań­stwo, żoł­nie­rze naro­do­wo­ści „pol­skiej” są przy­po­rząd­ko­wa­ni do państw enten­ty lub państw cen­tral­nych. War­to było­by pod­kre­ślić, że Pola­cy bra­li aktyw­ny udział w wal­kach na fron­cie i ich misja powin­na być oce­nia­na jako zalą­żek do uzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. W celu roz­wo­ju świa­do­mo­ści wśród Polo­nii, że war­to być amba­sa­do­rem pol­sko­ści i bro­nić naszych inte­re­sów zagra­ni­cą oraz kształ­to­wać pro­pol­skie posta­wy, pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzić kam­pa­nię infor­ma­cyj­no — spo­łecz­ną w tym zakre­sie. Dzię­ki temu dotrze­my z kon­kret­ny­mi infor­ma­cja­mi, dobry­mi prak­ty­ka­mi do sze­ro­kie­go gro­na Pola­ków i osób pol­skie­go pocho­dze­nia we Fran­cji, któ­rzy, ze wzglę­du na czas, odda­le­nie od ojczy­zny, mogli zapo­mnieć lub prze­su­nąć na dal­szy plan te zagad­nie­nia. Kam­pa­nia ma na celu ich akty­wi­za­cję, włą­cze­nie się w temat budo­wa­nia wize­run­ku i wykre­owa­nie pożą­da­nych postaw i zachowań.

 

Przed­się­wzię­cie reali­zo­wa­ne jest w Part­ner­stwie z pod­mio­tem polo­nij­nym, któ­ry dzia­ła na rzecz Polo­nii i Polaków 

w regio­nie pół­noc­nej Fran­cji: Sto­wa­rzy­sze­nie “Comi­té de Jume­la­ge Euro­péen de la vil­le de Longueau”.

 

 

 

 

 

Poten­cjał KADR‑u do reali­za­cji projektu:

Fun­da­cja odzna­cza się Zna­kiem Jako­ści Eko­no­mii Spo­łecz­nej i Soli­dar­nej 2021. Misja Fun­da­cji reali­zo­wa­na jest głów­nie poprzez: świa­do­mą tro­skę o kształ­to­wa­nie doj­rza­łej oso­bo­wo­ści ludz­kiej i chrze­ści­jań­skiej; wycho­wa­nie spo­łecz­ne i prak­tycz­ną reali­za­cję w życiu publicz­nym kato­lic­kiej nauki spo­łecz­nej; wycho­wa­nie naro­do­wo – patrio­tycz­ne pogłę­bia­ją­ce i uzu­peł­nia­ją­ce for­ma­cję, któ­rą mło­dzież otrzy­mu­je w szko­le i w innych pla­ców­kach wycho­waw­czych; two­rze­nie wię­zi mię­dzy­ludz­kich i budo­wa­nie wspól­not; pomoc socjal­ną i eko­no­micz­ną; wspie­ra­nie zatrud­nie­nia i rein­te­gra­cji osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym: nie­peł­no­spraw­nych, bez­ro­bot­nych, senio­rów, pro­wa­dze­nie dzia­łań na rzecz akty­wi­za­cji zawo­do­wej, orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych i posłu­ga na rzecz ludzi żyją­cych w ubó­stwie, uwię­zie­niu, cho­ro­bie i ofiar prze­mo­cy, bez wzglę­du na miej­sce na świe­cie, wyrów­ny­wa­nie szans życio­wych i edu­ka­cyj­nych osób wyklu­czo­nych lub zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym.

Pomi­mo, iż Fun­da­cja dzia­ła od nie­speł­na od 2 lat, zre­ali­zo­wa­ła sze­reg pro­jek­tów na rzecz bez­ro­bot­nych, osa­dzo­nych w wię­zie­niach, bez­dom­nych. Pro­wa­dzi obec­nie pro­jekt akty­wi­zu­ją­cy do pra­cy oso­by w trud­nym poło­że­niu życio­wym, wyklu­czo­nych lub zagro­żo­ne wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Two­rzy autor­skie pro­jek­ty video pro­mu­ją­ce war­to­ści chrze­ści­jań­skie, pro­ro­dzin­ne, pro­mu­je pokój i jed­ność. Pro­wa­dzi bez­płat­ne szko­le­nia dla potrze­bu­ją­cych. W zakre­sie dzia­łań edu­ka­cyj­nych i nauko­wych odzna­cza się Zna­kiem Jako­ści Mało­pol­skich Stan­dar­dów Usług Edu­ka­cyj­nych. Współ­pra­cu­je z wie­lo­ma pod­mio­ta­mi medial­ny­mi, m.in. Tele­wi­zją Pol­ską i Tele­wi­zją TRWAM, któ­rym nie­od­płat­nie prze­ka­zu­je pra­wa do emi­sji two­rzo­nych przez Fun­da­cję fil­mów chrze­ści­jań­skich i historycznych.

 

Pro­jekt został wybra­ny do reali­za­cji w ramach pro­gra­mu „Polo­nia i Pola­cy za gra­ni­cą 2023”, ogło­szo­ne­go przez Mini­stra Jana Dzie­dzi­cza­ka, Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Polo­nii i Pola­ków za Gra­ni­cą. Celem kon­kur­su jest real­ne wspar­cie Pań­stwa Pol­skie­go dla Roda­ków za gra­ni­cą, ich dzia­łal­no­ści, a tak­że wspól­na pra­ca Pola­ków w kra­ju i Pola­ków za gra­ni­cą dla dobra naszej Ojczyzny.

Zada­nie publicz­ne pn. “Budo­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Pol­ski przez śro­do­wi­ska polo­nij­ne w Pół­noc­nej Fran­cji”
reali­zo­wa­ne zgod­nie z umo­wą nr 737/DWPP/23.