szko­le­nia w KADRZE

KADR w ramach Bazy Usług Roz­wo­jo­wych jest zwe­ry­fi­ko­wa­nym i potwier­dzo­nym dostaw­cą usług szkoleniowych.

ZAPRA­SZA­MY do udzia­łu w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję KADR.
Dzię­ki posia­da­niu Zna­ku Jako­ści Mało­pol­skich Stan­dar­dów Usług Edu­ka­cyj­nych, nasze szko­le­nia mogą być dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków unijnych.

Szcze­gó­ły na stro­nie pań­stwo­wej Bazy Usług Roz­wo­jo­wych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=145834

Woje­wódz­ki Urząd Pra­cy w Kra­ko­wie przy­znał naszej Fun­da­cji
ZNAK JAKO­ŚCI MAŁO­POL­SKICH STAN­DAR­DÓW EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH.