razem może­my więcej

Fun­da­cja KADR dzię­ki środ­kom przy­zna­nym przez Mini­ster­stwo Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej reali­zu­je pro­jekt pn. “Kon­kret­na pomoc dla Ukra­iny: nauka języ­ka, pomoc prawna,rozwój kom­pe­ten­cji klu­czo­wych, akty­wi­za­cja zawodowa.”

Opis pro­jek­tu:
Fun­da­cja KADR od wrze­śnia 2022 r. będzie ofe­ro­wać bez­płat­ną pomoc dla miesz­kań­ców Ukra­iny i ich dzie­ci, któ­rzy musie­li ucie­kać przed woj­ną. Pomoc będzie pole­gać na:

 1. Nauce języ­ka pol­skie­go z ele­men­ta­mi wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, kul­tu­rze i tra­dy­cji, histo­rii i współ­pra­cy międzynarodowej.
 2. Warsz­ta­ty dla dzie­ci roz­wi­ja­ją­ce kom­pe­ten­cje klu­czo­we, spo­łecz­ne, funk­cjo­no­wa­nie w gru­pie, umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów i komu­ni­ka­cji, z wyko­rzy­sta­niem mode­lu nauki poprzez zabawę.
 3. Porad­nic­two praw­ne, w szcze­gól­no­ści z zakre­su pra­wa pra­cy i funk­cjo­no­wa­nia ryn­ku pracy.
 4. Akty­wi­za­cji zawo­do­wej dla osób w wie­ku aktyw­no­ści zawodowej.

Wspar­ciem zosta­nie obję­tych 100 osób !

Poten­cjał KADR‑u do reali­za­cji projektu:

Fun­da­cja odzna­cza się Zna­kiem Jako­ści Eko­no­mii Spo­łecz­nej i Soli­dar­nej 2021. Misja Fun­da­cji reali­zo­wa­na jest głów­nie poprzez: świa­do­mą tro­skę o kształ­to­wa­nie doj­rza­łej oso­bo­wo­ści ludz­kiej i chrze­ści­jań­skiej; wycho­wa­nie spo­łecz­ne i prak­tycz­ną reali­za­cję w życiu publicz­nym kato­lic­kiej nauki spo­łecz­nej; wycho­wa­nie naro­do­wo – patrio­tycz­ne pogłę­bia­ją­ce i uzu­peł­nia­ją­ce for­ma­cję, któ­rą mło­dzież otrzy­mu­je w szko­le i w innych pla­ców­kach wycho­waw­czych; two­rze­nie wię­zi mię­dzy­ludz­kich i budo­wa­nie wspól­not; pomoc socjal­ną i eko­no­micz­ną; wspie­ra­nie zatrud­nie­nia i rein­te­gra­cji osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym: nie­peł­no­spraw­nych, bez­ro­bot­nych, senio­rów, pro­wa­dze­nie dzia­łań na rzecz akty­wi­za­cji zawo­do­wej, orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych i posłu­ga na rzecz ludzi żyją­cych w ubó­stwie, uwię­zie­niu, cho­ro­bie i ofiar prze­mo­cy, bez wzglę­du na miej­sce na świe­cie, wyrów­ny­wa­nie szans życio­wych i edu­ka­cyj­nych osób wyklu­czo­nych lub zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym.

Pomi­mo, iż Fun­da­cja dzia­ła od nie­speł­na od 2 lat, zre­ali­zo­wa­ła sze­reg pro­jek­tów na rzecz bez­ro­bot­nych, osa­dzo­nych w wię­zie­niach, bez­dom­nych. Pro­wa­dzi obec­nie pro­jekt akty­wi­zu­ją­cy do pra­cy oso­by w trud­nym poło­że­niu życio­wym, wyklu­czo­nych lub zagro­żo­ne wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Two­rzy autor­skie pro­jek­ty video pro­mu­ją­ce war­to­ści chrze­ści­jań­skie, pro­ro­dzin­ne, pro­mu­je pokój i jed­ność. Pro­wa­dzi bez­płat­ne szko­le­nia dla potrze­bu­ją­cych. W zakre­sie dzia­łań edu­ka­cyj­nych i nauko­wych odzna­cza się Zna­kiem Jako­ści Mało­pol­skich Stan­dar­dów Usług Edu­ka­cyj­nych. Współ­pra­cu­je z wie­lo­ma pod­mio­ta­mi medial­ny­mi, m.in. Tele­wi­zją Pol­ską i Tele­wi­zją TRWAM, któ­rym nie­od­płat­nie prze­ka­zu­je pra­wa do emi­sji two­rzo­nych przez Fun­da­cję fil­mów chrze­ści­jań­skich i historycznych.

Głów­ny zakres dzia­łań Fun­da­cji to:

 • roz­wi­ja­nie zdol­no­ści psy­cho­fi­zycz­nych do pra­cy mło­dzie­ży i osób dorosłych
 • roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści zawo­do­wych umożl­wia­ją­cych pod­ję­cia pracy
 • przy­go­to­wa­nie do życia w śro­do­wi­sku spo­łecz­nym
  -zaję­cia kul­tu­ral­ne, teatral­ne, muzycz­ne itp. dla dzie­ci i mło­dzie­ży
  -porad­nic­two praw­ne, media­cje i nego­cja­cje, doradz­two edu­ka­cyj­no – zawodowe.

Pre­zen­ta­cja Razem Może­my Więcej

Doku­men­ty do pobrania:

ZAPRA­SZA­MY DO UDZIA­ŁU WSZYST­KICH POTRZEBUJĄCYCH !