Pro­mo­cja wize­run­ku Pol­ski za granicą

Od Wydaw­cy

Wyda­nie niniej­szej publi­ka­cji jest moż­li­we dzięki finan­so­wa­niu przy­zna­ne­mu przez Kan­ce­la­rię Pre­ze­sa Rady Mini­strów, w ramach pro­jek­tu pn. “Budo­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Pol­ski przez środowiska polo­nij­ne w pół­noc­nej Fran­cji”.  Celem pro­jek­tu jest przy­go­to­wa­nie Polo­nii i Pola­ków mieszkających w pół­noc­nej Fran­cji do budo­wa­nia wła­ści­we­go, pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Pol­ski.

Dro­gą do tego celu jest pod­nie­sie­nie wie­dzy i świadomości Polo­nii nt. znaczącej roli Pola­ków — naszych przod­ków w wal­ce o wolność i dobre imię nasze­go kra­ju: Pol­ski. Wybra­ne tema­ty pro­jek­tu to: wkład Pola­ków w I woj­nę światową i podkreślenie roli “Błękitnej Armii” oraz pro­pol­ska i patrio­tycz­na posta­wa i twórczość Zbi­gnie­wa Her­ber­ta sta­no­wią dosko­na­ły przy­kład i dro­go­wskaz, w jaki spo­sób należy dbać o wize­ru­nek Pol­ski i jednocześnie twar­do bro­nić pol­skich inte­re­sów.
    Poprzez takie dzia­ła­nia pro­jek­to­we środowiska polo­nij­ne zosta­ną zaangażowane do opra­co­wa­nia i wdrożenia sze­re­gu powiązanych ze sobą dzia­łań na rzecz pol­skie­go inte­re­su naro­do­we­go.
We Fran­cji bra­ku­je miejsc pamięci, z któ­ry­mi Polo­nia mogła­by się iden­ty­fi­ko­wać, orga­ni­zo­wać lokal­ne uroczystości i pielęgnować pamięć, co sta­no­wi­ło­by pod­sta­wę do kształ­to­wa­nia postaw pro­pol­skich. Ist­nie­je wie­le mono­gra­fii i opra­co­wań nt. wal­ki Pola­ków na fron­tach I woj­ny światowej. Temat ten został opi­sa­ny, ale nie został odpo­wied­nio upamiętniony, szcze­gól­nie w regio­nie Som­my, gdzie toczy­ły się największe i najcięższe wal­ki i gdzie ist­nie­je wie­le miejsc histo­rycz­nych temu poświęconych.

W okre­sie od początku XX w. do zakończenia I woj­ny światowej, na pół­noc Fran­cji wyemi­gro­wa­ło 500 tys. Pola­ków, co ósma rodzi­na na tym obsza­rze Fran­cji ma pol­skie korze­nie.
Pod­czas różnego rodza­ju spo­tkań z Pola­ka­mi mieszkającymi w Pikar­dii i pro­wa­dzo­nych dys­ku­sji Fun­da­cja KADR dia­gno­zo­wa­ła pro­blem zbyt małej wie­dzy wśród mieszkańców regio­nu nt. pol­skie­go wkła­du w trak­cie walk pod­czas I woj­ny światowej. Inne kra­je jak Niem­cy, Austra­lia, Kana­da, Sta­ny Zjed­no­czo­ne moc­no zazna­czy­ły swój wkład i udział wojen­ny, nato­miast rola Pol­ski jest trak­to­wa­na mar­gi­nal­nie.
Aktu­al­nie w oko­li­cach Som­my (Picar­dia), w miej­scach, gdzie pro­wa­dzo­no wal­ki ist­nie­je sze­reg pomni­ków histo­rii (m.in.cmentarze, muzea, pomni­ki, tabli­ce), jed­nak infor­ma­cja o pol­skim udzia­le jest mini­mal­na, szcze­gól­nie bra­ku­je podkreślenia kon­tek­stu histo­rycz­ne­go, tj. infor­ma­cji o nie­wo­li, bra­ku podmiotowości. Ponie­waż Pol­ska nie ist­nia­ła wów­czas jako Państwo, żołnierze narodowości „pol­skiej” są przyporządkowani do państw enten­ty lub państw cen­tral­nych.
    War­to podkreślić, że Pola­cy bra­li aktyw­ny udział w wal­kach na fron­cie i ich misja powin­na być oce­nia­na jako zalążek do uzy­ska­nia niepodległości. W celu roz­wo­ju świadomości wśród Polo­nii, że war­to być amba­sa­do­rem polskości i bro­nić naszych inte­re­sów zagra­ni­cą oraz kształ­to­wać pro­pol­skie posta­wy, Fun­da­cja KADR pro­wa­dzi kam­pa­nię infor­ma­cyj­no — spo­łecz­ną w tym zakre­sie.
Dzięki temu docie­ra z kon­kret­ny­mi infor­ma­cja­mi, dobry­mi prak­ty­ka­mi do sze­ro­kie­go gro­na Pola­ków i osób pol­skie­go pocho­dze­nia we Fran­cji, któ­rzy, ze względu na czas, odda­le­nie od Ojczy­zny, mogli zapo­mnieć lub przesunąć na dal­szy plan te zagad­nie­nia. Kam­pa­nia ma na celu ich akty­wi­za­cję, włączenie się w temat budo­wa­nia wize­run­ku i wykre­owa­nie pożądanych postaw i zacho­wań.

Całość zadań reali­zo­wa­na jest na obsza­rze pół­noc­nej Fran­cji — w regio­nie Hauts-de-France, w depar­ta­men­cie Som­ma (kra­ina Pikar­dii), w szczególności w mia­stach: Amiens i Lon­ge­au oraz z wyko­rzy­sta­niem mediów społecznościowych, w part­ner­stwie z pod­mio­tem polo­nij­nym: Sto­wa­rzy­sze­niem “Comi­té de Jume­la­ge Euro­péen de la vil­le de Lon­gu­eau”.Ebo­ok został opra­co­wa­ny w ramach pro­jek­tu: „Budo­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Pol­ski przez środowiska polo­nij­ne w Pół­noc­nej Fran­cji”.
Publi­ka­cja sfi­nan­so­wa­na ze środków Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w ramach kon­kur­su Polo­nia i Pola­cy za Gra­ni­cą 2023