kan­ce­la­ria MEDIACYJNA

Zapew­nia­my facho­wą obsłu­gę opar­tą o nasze dłu­go­let­nie doświad­cze­nie. Media­tor z wyż­szym wykształ­ce­niem praw­ni­czym i peda­go­gicz­nym oraz doświad­cze­niem w pro­wa­dze­niu media­cji i nego­cja­cji oraz w spo­rzą­dza­niu ugód i roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tów zapew­nia Stro­nom naj­wyż­szą jakość oraz bez­pie­czeń­stwo świad­czo­nych czyn­no­ści mediacyjnych.

Zawar­cie ugo­dy przed media­to­rem i jej zatwier­dze­nie / nada­nie klau­zu­li wyko­nal­no­ści przez Sąd koń­czy postę­po­wa­nie sądo­we w sprawie.

Pro­wa­dzi­my postę­po­wa­nia mediacyjne: 

  • w spra­wach o usta­no­wie­nie roz­dziel­no­ści mająt­ko­wej mię­dzy małżonkami
  • w spra­wach doty­czą­cych majątku
  • w spra­wach o alimenty
  • w spra­wach rodzi­ciel­skich, opie­kuń­czych (w tym uzgod­nie­nia dot. opie­ki nad dziećmi)
  • w spra­wach karnych
  • w spra­wach gospo­dar­cze (w tym zawie­ra­ne pomię­dzy pod­mio­tem publicz­nym a przedsiębiorcą).
  • wszel­kie inne postę­po­wa­nia mediacyjne. 
INFOR­MA­CJE
Kan­ce­la­ria kie­ru­jąc się dobrem naszych klien­tów udzie­la bez­płat­nie facho­wych infor­ma­cji i porad w zakre­sie wszyst­kich czyn­no­ści wyni­ka­ją­cych z ustawy.

KON­TAKT
Media­tor Sądo­wy Ewa Wero­ni­ka Mackiewicz

Mia­sto: Rze­szów
Adres: ul. 3 Maja 28/27 (II pię­tro)
35–030 Rze­szów
E‑mail: mediacjeiprawo@gmail.com
Godzi­ny otwar­cia kan­ce­la­rii: Pn-Pt: 9:00–15:00