Poli­ty­ka prywatności

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści ser­wi­su inter­ne­to­we­go „fundacjakadr.pl”.

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na RODO w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych osobowych

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja KADR, ul. Poznań­ska 2C, 35–084 Rze­szów, NIP 8151808224, tel. 737311668, ema­il: fundacjakadr@gmail.com;
 2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji KADR: Ewa Mac­kie­wicz, e- mail: fundacjakadr@gmail.com
 3. Prze­ka­za­ne dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu reali­za­cji usług, obsłu­gi zgło­szeń i udzie­la­nia odpo­wie­dzi na zgłoszenia;
 4. Kate­go­rie danych oso­bo­wych obej­mu­ją m.in. imię i nazwi­sko, numer tele­fo­nu, adres e‑mail, adres, dane dedy­ko­wa­ne do procesu/usługi/projektu;
 5. Pani / Pana dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym dane oso­bo­we na zle­ce­nie admi­ni­stra­to­ra: dostaw­cy usług IT;
 6. Pań­stwa dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres ist­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su admi­ni­stra­to­ra, chy­ba że Pani / Pan wyra­zi sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych;
 7. Pań­stwa dane nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go ani orga­ni­za­cji międzynarodowej;
 8. Posia­da­ją Pań­stwo pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem;
 9. Mają Pań­stwo pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go zaj­mu­ją­ce­go się ochro­ną danych oso­bo­wych, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy usta­wy z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub prze­pi­sy Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udo­stęp­nio­ne przez Panią/Pana nie będą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji oraz profilowaniu.
 11. Dane pocho­dzą od osób, któ­rych dane dotyczą;
 12. Poda­nie przez Pań­stwa danych oso­bo­wych jest dobrowolne;