Akcje dobro­czyn­ne

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z akcja­mi prze­pro­wa­dzo­ny­mi przez nas!

Szóst­ka dla szpitala

Prze­ka­za­li­śmy 6000,00 zł na wspar­cie Szpi­ta­la im. Św. Micha­ła Archa­nio­ła w Łań­cu­cie. Szpi­tal kupił dzię­ki temu nie­wiel­kie­mu wspar­ciu bra­ku­ją­ce i tak potrzeb­ne w trak­cie pan­de­mii — środ­ki ochro­ny indy­wi­du­al­nej dla leka­rzy i medyków.

“Pój­dę boso”

Czło­nek Zarzą­du wraz z ATK VIN­TA­GE przy­go­to­wał film z oka­zji 600- lecia Kar­me­li­tów Bosych w Przemyślu.

Daje­my pracę

Dzię­ki dota­cji pozy­ska­nej w RARR S.A. fun­da­cja zapew­nia pra­cę oso­bom wykluczonym.

Komu? Komu­ni­ka­cja?

INFOR­MA­CJA — PRO­MO­CJA — VIDEO

Pro­wa­dzi­my dzia­lal­ność infor­ma­cyj­no — pro­mo­cyj­ną.
Szko­li­my w zakre­sie e‑marketingu, social mediów i zarzą­dza­nia.
Krę­ci­my VIDEO — autor­skie i na potrze­by pod­mio­tów zle­ca­ją­cych — zapra­sza­my do współpracy.