o nas

Fun­da­cja KADR 
Ciekawość. 
Otwartość. 
Pasja. 

Fun­da­cja KADR jest nie­za­leż­ną jed­nost­ką, któ­rej sie­dzi­ba mie­ści się przy ul. Poznań­skiej 2C, na tere­nie nale­żą­cym do Poli­tech­ni­ki Rze­szow­skiej. Jest zarzą­dza­ny przez zespół ludzi, dba­ją­cych o traf­ność reali­zo­wa­nych usług oraz ich jakość. KADR w ramach pro­wa­dzo­nych dzia­łań współ­pra­cu­je wyłącz­nie z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi, ofe­ru­jąc jak naj­lep­sze moż­li­wo­ści dla osób chcą­cych roz­wi­jać przed­się­bior­czość, odna­leźć się na ryn­ku pra­cy, reali­zo­wać pro­jek­ty kra­jo­we i międzynarodowe.

Głów­ny­mi zada­nia­mi Pra­cow­ni­ków Fun­da­cji w ramach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej jest:
• zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie dzia­łań w zakre­sie CSR‑u (biz­ne­su spo­łecz­nie odpo­wie­dzial­ne­go)
• wspar­cie dzia­łal­no­ści w zakre­sie badań i roz­wo­ju w ist­nie­ją­cych uczel­niach i insty­tu­tach,
• budo­wa ela­stycz­nych powią­zań nauki z prak­ty­ką gospo­dar­czą, ini­cjo­wa­nie kon­tak­tów i trans­fe­ru tech­no­lo­gii,
• prze­ła­my­wa­nie barier współ­pra­cy śro­do­wi­ska nauko­we­go z przed­się­bior­ca­mi,
• nawią­zy­wa­nie współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej,
• two­rze­nie inno­wa­cji i nowych rozwiązań.

Cał­ko­wi­ty dochód ze wszyst­kich dzia­łań Fun­da­cja prze­ka­zu­je na dzia­łal­ność dobroczynną.

PS. Co cie­ka­we — nasza Fun­da­cja zosta­ła zare­je­stro­wa­na 18 maja 2020 — nie­spo­dzie­wa­nie po 7 dniach od zło­że­nia kom­ple­tu doku­men­tów w Sądzie (praw­do­po­dob­nie pobi­li­śmy rekord cza­su reje­stra­cji w Kra­jo­wym Reje­strze Sądowym).

Otrzy­ma­li­śmy Znak Jako­ści Eko­no­mii Spo­łecz­nej 2023. Odzna­cze­nie przy­zna­je Mini­ster Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej!

Kon­kurs o przy­zna­nie cer­ty­fi­ka­tu Znak Jako­ści Eko­no­mii Spo­łecz­nej 2023 ma na celu wyróż­nie­nie pod­mio­tów przy­czy­nia­ją­cych się do roz­wo­ju spo­łecz­ne­go i gospo­dar­cze­go śro­do­wisk lokal­nych. Nasza Fun­da­cja KADR z suk­ce­sem anga­żu­je się w reali­za­cję misji spo­łecz­nej, jed­no­cze­śnie pro­wa­dząc dzia­łal­ność eko­no­micz­ną.

Dzię­ku­je­my za wyróż­nie­nie, przy­zna­ny cer­ty­fi­ka­ty przy­czy­ni się do budo­wy mar­ki zarów­no naszej Fun­da­cji jak i całe­go sek­to­ra eko­no­mii społecznej.

ludzie

placeholder-kobieta

Ewa Mac­kie­wicz

Fun­da­tor

placeholder-mezczyzna

Mate­usz Kokoszka

Zarząd Fun­da­cji

Milena-Domka

Mile­na Domka 

Rada Fun­da­cji. Położ­na, model­ka i współ­za­ło­ży­ciel­ka Fundacji.

placeholder-kobieta

Kata­rzy­na Gac — Karelus

Prze­wod­ni­czą­ca Rady Fun­da­cji i współ­za­ło­ży­ciel­ka. Tre­ner­ka, facy­li­ta­tor­ka, pycho­loż­ka, spe­cja­list­ka Psy­cho­lo­gii Pozy­tyw­nej, przed­się­bior­ca i dzia­łacz­ka społeczna.

placeholder-kobieta

Ewe­li­na Dudek — Dubiel

placeholder-kobieta

Ania Wró­bel

Pra­cow­nik Fundacji

placeholder-kobieta

Gabry­sia Spiss

Pra­cow­nik Fundacji

cele fun­da­cji

  1. Orga­ni­zo­wa­nie i nie­sie­nie pomo­cy w ramach dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicznego.
  2. Wspie­ra­nie zatrud­nie­nia i akty­wi­zo­wa­nie osób do zna­le­zie­nia i pod­ję­cia pracy.
  3. Orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych i posłu­ga na rzecz ludzi żyją­cych w ubó­stwie, uwię­zie­niu, cho­ro­bie i ofiar prze­mo­cy, bez wzglę­du na miej­sce na świecie.
  4. Wyrów­ny­wa­nie szans życio­wych i edu­ka­cyj­nych osób wyklu­czo­nych lub zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym.