pomoc roz­wo­jo­wa

Jeste­śmy orga­ni­za­cją huma­ni­tar­ną, co ozna­cza, że poma­ga­my wszyst­kim bez wzglę­du na pocho­dze­nie, reli­gię, kolor skó­ry czy poglą­dy, dba­jąc o to, aby nasze dzia­ła­nia były dostęp­ne i tra­fia­ły w real­ne potrzeby.


Fun­da­cja KADR powsta­ła w 2020 roku. Od momen­tu wybu­chu woj­ny na Ukra­inie, spe­cja­li­za­cją Fun­da­cji sta­ła się w pomoc międzynarodowa:

  • huma­ni­tar­na (zapew­nie­nie miesz­ka­nia, pomoc ofia­rom kon­flik­tów zbrojnych);
  • roz­wo­jo­wa (wspie­ra­nie roz­wo­ju spo­łecz­ne­go i eko­no­micz­ne­go, nauka języ­ka pol­skie­go dla Cudziem­ców, pomoc praw­na i edu­ka­cja naj­młod­szych, szko­le­nia medycz­ne, m.in. z zakre­su pierw­szej pomocy);
  • ratun­ko­wa (udzie­la­nie pomo­cy medycz­nej, ratow­ni­czej w sytu­acji kata­strof natu­ral­nych i antropogenicznych).

Dotych­czas reali­zo­wa­li­śmy pro­jek­ty w Ukra­inie, Fran­cji, Gru­zji, Mozam­bi­ku, Zim­ba­bwe, Togo oraz na Mayotte.


Misją Fun­da­cji KADR jest:
Orga­ni­zo­wa­nie i nie­sie­nie pomo­cy w ramach dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicznego.

Orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych i posłu­ga na rzecz ludzi żyją­cych w ubó­stwie, uwię­zie­niu, cho­ro­bie i ofiar prze­mo­cy, bez wzglę­du na miej­sce na świecie.

Nasze dzia­ła­nia kie­ru­je­my bez­po­śred­nio do potrze­bu­ją­cych w róż­nych czę­ściach świa­ta.
Bie­rze­my udział w dzia­ła­niach mają­cych na celu budo­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Polski.

W roku 2023, we współ­pra­cy z pol­skim rzą­dem, prze­pro­wa­dzi­li­śmy dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce wize­ru­nek Pol­ski i Pola­ków, w pół­noc­nej Fran­cji.
W naszych pla­nach są kolej­ne dzia­ła­nia huma­ni­tar­ne, medycz­ne i edu­ka­cyj­ne, we współ­pra­cy z pol­skim rzą­dem (m.in. ramach Polish Aid) — w naj­bliż­szych latach.