pro­jek­ty

pro­jek­ty filmowe

Zaj­mu­je­my się kom­plek­so­wą przy­go­to­wy­wa­niem pro­duk­cji fil­mo­wych. I fotografii.

Pro­fe­sjo­nal­nie wyko­nu­je­my poszcze­gól­ne eta­py prac, w skład któ­rych wcho­dzi: repro­duk­cja, pro­duk­cja i postprodukcja 🙂

Ofe­ru­je­my sze­ro­ki wachlarz reali­zo­wa­nych form filmowych.

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się vlo­gi, fil­my infor­ma­cyj­no — pro­mo­cyj­ne, szko­le­nio­we i doku­men­ty fabularyzowane.

Doku­men­tu­je­my backstage.

Nasze fil­my są przy­go­to­wa­ne do pro­mo­cji w inter­ne­cie, ser­wi­sie YouTu­be i innych mediach społecznościowych.

Zgod­nie z naj­now­szy­mi tren­da­mi w video mar­ke­tin­gu two­rzy­my pro­duk­cję z wyko­rzy­sta­niem dro­nów, ani­ma­cji i nagrań 360 stopni.

akcje dobro­czyn­ne

Zobacz jakie akcje orga­ni­zu­je­my i jakie pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wać w przyszłości.